ÅRSMØTE 2022

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØN 15. MAI 2022 KL. 12.00

Hvor: På Zoom (Innkalling og lenke sendes ut til medlemmene på e-post)

Fra vedtektenes bestemmelser om årsmøte siteres:

  • 4, fjerde ledd: 

På det ordinære årsmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1 Valg av møteleder

2 Valg av referent

3 Godkjenning av innkallingen

4 Godkjenning av årsberetning

5 Godkjenning av regnskap og budsjett

 

6 Valg av nytt styre
Styret i sin helhet stiller ikke til gjenvalg og det er ønskelig med forslag til nye styremedlemmer. Ledig verv er arrangementsansvarlig. Ta kontakt med leder@alfarah.no.

 

7 Innkomne saker, forslag fra styret. 

Spørsmål mottatt og offentliggjort av styret senest én uke før årsmøtet.

 

  • 4, tredje ledd: 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal skriftlig meddeles styrets leder senest to uker før møtedato slik at sakene kan offentliggjøres på foreningens internettside og sendes på epost til medlemmene.

 

Forslag sendes til leder@alfarah.no. Frist for innsending er 1. mai 2022.

 

  • 4, sjette ledd: 

Årsmøte fatter beslutninger med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt i vedtektene. Kun personer som har betalt medlemskontingent for det år som behandles eller det påfølgende år har stemmerett. Ved stemmelikhet avgjøres saken av møtelederens syn. 

 

Innkomne forslag

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen, som redegjort for i årsberetningen for 2020, har styret foreslått å legge ned produksjonen av fysiske medlemsblad med virkning fra 2023. Hvis foreningen skal fortsette å produsere et blad, er løsningen å gå over til en alternativ publisering. Styret ber årsmøtet ta stilling til følgende forslag for fremtidig drift av foreningen.

 

Forslag fra styret:

Forslag 1: Styret legger ned produksjonen av medlemsblad, avvikler nettsiden www.alfarah.no, men arrangerer en årlig danseforestilling for medlemmene forutsatt at det fins økonomiske midler til det. Kun fest.

Forslag 2: Styret legger ned produksjonen av medlemsblad, beholder nettsiden www.alfarah.no, og arrangerer en årlig danseforestilling for medlemmene forutsatt at det fins økonomiske midler til det. Kun fest og nettside.

Forslag 3: Styret produserer et medlemsblad som publiseres som online magasin, beholder nettsiden www.alfarah.no, og arrangerer danseforestilling(er) for medlemmene forutsatt at det fins økonomiske midler til det. Online blad, nettside og mulig fest.

Styrets anbefaling til årsmøtet: Forslag 3.

 

En viktig forutsetning for at det forslaget som får flest stemmer kan la seg gjennomføre, er at foreningen har et minimum antall medlemmer registrert for å kunne arrangere en danseforestilling og/eller produsere et blad, og at styret består av et tilstrekkelig antall styremedlemmer. Dersom forslaget med flest stemmer ikke kan gjennomføres ved starten av 2023, vil det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Hele styret stiller ikke til gjenvalg i 2022, og det er derfor behov for nye kandidater som vil stå på valg. Dersom det ikke fins villige kandidater til alle styreverv, vil styret oppløses og det må innkalles til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre. Dersom alle forslagene faller, eller styret ser at ingen av disse forslagene vil kunne la seg gjennomføre økonomisk ved starten av 2023, legges foreningen ned.