ÅRSMØTE 2023

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØN 4. JUNI KL 11.00

Hvor: Online på Teams (Innkalling og lenke sendes ut til medlemmene på e-post)

Fra vedtektenes bestemmelser om årsmøte siteres:
§4, fjerde ledd:

På det ordinære årsmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1 Valg av møteleder
2 Valg av referent
3 Godkjenning av innkallingen
4 Godkjenning av årsberetning
5 Godkjenning av regnskap og budsjett
6 Valg av nytt styre
Styret i sin helhet stiller ikke til gjenvalg og det er ønskelig med forslag til nye styremedlemmer. Ledig verv er arrangementsansvarlig. Ta kontakt med leder@alfarah.no.
7 Innkomne saker
Forslag til saker mottatt og offentliggjort av styret senest én uke før årsmøtet.
§4, tredje ledd:
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal skriftlig meddeles styrets leder senest en uke før møtedato slik at sakene kan offentliggjøres på foreningens internettside.
Forslag sendes til leder@alfarah.no. Frist for innsending er 28. mai 2023.

§4, sjette ledd:
Årsmøte fatter beslutninger med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt i vedtektene. Kun personer som har betalt medlemskontingent for det år som behandles eller det påfølgende år har stemmerett. Ved stemmelikhet avgjøres saken av møtelederens syn.

 

Styret i sin helhet stiller ikke til gjenvalg og det er ønskelig med forslag til nye styremedlemmer. Ledig verv er pr-ansvarlig. Ta kontakt med leder@alfarah.no.

 

ÅRSBERETNING FOR AL FARAH 2022

Styret
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 15. mai 2022 og har vært aktive i 2022/2023: Amina Bacali (leder), Catherine Ydstie (webansvarlig og bladredaktør), Natascha Daniela Embla (arrangementsansvarlig) og Sissel Styrmoe (pr-ansvarlig frem til februar 2023). Maikki Fonneløp har vært styrets kasserer. Styret har hatt 6 styremøter i 2022.

Medlemstall
Foreningen hadde 101 medlemmer ved utgangen av 2022. Dette er en liten økning fra året før (2021), da foreningen hadde 93 medlemmer.

Økonomi
Regnskapet for 2022 viser et underskudd på 5.795,49 kr. Underskuddet skyldes i all hovedsak en nedgang i antall betalte medlemskontingenter og høye kostnader til blad. Det ble registrert 9 oppføringer til nettsiden, 1 mer enn året før (8 stk. i 2021).
I budsjettet for 2023 har vi lagt til grunn et forventet overskudd. Selv med en fortsatt forventet svikt i medlemstallet, har vi redusert kostnadene betydelig fordi vi går over til online magasin.

Al Farah Magasinet
Bladredaksjonen består av en redaktør, en layouter og en korrekturleser. Bladgruppa jobber kontinuerlig med å innhente nok bidrag til å produsere et blad som kan være interessant for medlemmene. Magasinet er et medlemsblad, og jobben som redaktør og korrekturleser gjøres på frivillig basis.
Bladredaksjonen har produsert 2 utgivelser i 2022 (nr. 96-97). Magasin nr. 96/april hadde 48 sider og et opplag på 100 stk. Magasin nr. 97/november hadde 56 sider og et opplag på 120 stk. Redaktør for begge bladene var Catherine Ydstie, layouter for begge bladene var Marta Dobrzynska. Totalt antall solgte annonser i 2022 var fire helsider og en halvside.
Blad nr 96 måtte trykkes opp 20 ekstra eksemplarer i etterkant da medlemstallet steg til over 100 i løpet av våren 2022 – slik at nye medlemmer fikk ettersendt blad nr 96.
Siste papirutgave av Al Farahs blad ble i 2022, dette fordi trykkekostnader og portoutgifter er høyere enn inntektene vi har via medlemsavgifter. For å kunne opprettholde et Al Farah blad er det fra 2023 valgt å gå over til en digital løsning, et online-blad. På sist årsmøte ble det vedtatt at Al Farah utgir online magasiner fra våren 2023.

Arrangement
Dansens Dager ble feiret med både Flyvende Teppe på Operataket lørdag 30. april i Oslo og digitalt show på foreningens YouTube kanal søndag 1. mai.
Flyvende Teppe foran Operataket hadde fem danseinnslag av foreningens medlemmer og fellesdans/sosial dans med publikum etterpå. Amina og Maikki Fonneløp sto for gjennomføring av arrangementet.
Online-show hadde 12 innsendte danseinnslag og Catherine Ydstie hadde ansvar for gjennomføringen.

Årets festforestilling ble i år også kun avholdt digitalt. Vi fikk inn 9 dansefilmer fra våre medlemmer samt dansefilm fra årets digitale gjestedanser, Kalila fra Estland. Filmene ble publisert på vår YouTube kanal lørdag 26. november og ansvarlig for gjennomføringen var Catherine Ydstie.

PR
Al Farahs Facebook-side har 829 likerklikk og 892 følgere. Siden holdes aktiv ved at webansvarlig poster innlegg om kommende arrangementer og nyheter om foreningen og medlemmene. Vi har 758 medlemmer i vår åpne Facebook-gruppe, og gruppen blir brukt aktivt til å informere om show, kurs og events. Kjøpte annonser til medlemsbladet, samt arrangementer i regi av private aktører under “Magedans i Norge” blir postet på Facebook-siden.

Al Farah på Instagram har 370 følgere. Målet er at medlemmene tagger Al Farah og nevner foreningen når det publiseres bilder/videoer av blad, dans og andre ting som kan knyttes til Al Farah, og i forbindelse med Dansens Dager og den årlige festforestillingen.

Webside
Nettsiden har en kalender der medlemmene kan tipse webansvarlig om forestående arrangementer i inn- og utland. Nettsiden oppdateres jevnlig med artikler fra eldre Al Farah blader.
Det som tidligere het Oppslagstavlen i bladet har nå blitt flyttet til nettsiden og fått navnet “Magedans i Norge”. Her kan medlemmene annonsere med tekst, bilde og hyperlink til nettside/Facebook-side. Oppføringen koster 200 kr per kalenderår, og kun medlemmer som har betalt årskontingent kan bestille oppføring. De som står oppført på denne listen vil med jevne mellomrom presenteres på Al Farahs facebookside; i tillegg får de en måned hver på
Al Farahs nettside på forsiden. Dette vil gå på rundgang. Eventer og happenings i regi av oppførte under Magedans i Norge deles på Al Farahs Facebookside.

Al Farah-styret
Amina Bacali
Catherine Ydstie
Natascha Daniela Embla

Amina Bacali
Amina
Catherine
Natascha