Vedtekter

Hva er egentlig vedtekter?
«Vedtekt (eller statutt, forskrift) er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives, en slags konstitusjon/grunnlov. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer.»
Kilde: jusleksikon.no

 

Al Farahs vedtekter – revidert 2. desember 2017

§ 1 Foreningens navn og stiftelsesdato

Al Farah orientalske danseforening (Al Farah) ble stiftet i Oslo i 1996.

§ 2 Formål

 1. Al Farah er en ideell organisasjon som arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for orientalsk dans, musikk og kultur.
 2. Foreningen skal være et forum for mennesker med interesse for orientalsk dans.
 3. Orientalsk dans defineres som dans med opprinnelse fra Midt-Østen, Nord-Afrika og Tyrkia.
. Når man har glemt å ta av solbrillene på Rundemanen foto: Privat

§ 3 Medlemskap

 1. Medlemskap oppnås ved å betale medlemskontingent som fastsatt av styret. Medlemskap gjelder fra 1. januar til 31. desember, uavhengig av når kontingenten er betalt.
 2. Betalt medlemskontingent vil ikke bli refundert ved utmeldelse.
 3. Medlemmer som grovt motarbeider foreningens formål kan ekskluderes. Eksklusjon må vedtas av årsmøtet med 3/4 flertall.
Forestillingen Hauken 9 – Ingeborg Ac

§ 4 Årsmøtet

 1. Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i foreningen.
 2. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april. Innkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før møtet.
 3. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal skriftlig meddeles styrets leder senest en uke før møtedato slik at sakene kan offentliggjøres på foreningens internettside.
 4. På det ordinære årsmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Godkjennelse av årsberetningen
  5. Godkjennelse av regnskap og budsjett
  6. Valg av revisor
  7. Valg av nytt styre
  8. Øvrige spørsmål i innkallingen samt spørsmål mottatt og offentliggjort av styret senest en uke før møtet
 5. Styret kan på eget initiativ innkalle til ekstraordinært årsmøte, men plikter å innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/4 av medlemmene skriftlig har krevet dette overfor styrets leder. Innkallelse skal sendes til medlemmene senest to uker før møtet.
 6. Årsmøtet fatter beslutninger med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt I vedtektene. Kun personer som har betalt medlemskontingent for det år som behandles eller det påfølgende år har stemmerett. Ved stemmelikhet avgjøres saken av møtelederens syn.
 7. Beslutninger om vedtektsendringer eller oppløsning av foreningen må fattes med minst 3/4 flertall.
 8. Årsmøtet kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers eller foreningens bekostning.
Hauken8-Tribal-Troopers foto Privat

§ 5 Styret

 1. Foreningen skal ha et styre med minst tre medlemmer: Leder, sekretær og kasserer. Det kan i tillegg velges styremedlemmer med ansvar for avgrensede oppgaver. Slike oppgaver kan også løses ved at styremedlemmet får ansvar for opprettelse og ledelse av en gruppe.
 2. Styret forestår foreningens daglige ledelse, og fatter alle beslutninger vedrørende driften av foreningen innenfor de begrensningene som fastsettes av årsmøtet og vedtektene.
 3. Styrets leder sørger for at det avholdes styremøter så ofte som nødvendig for å ivareta foreningens drift. Hvert styremedlem kan kreve at styret sammenkalles.
 4. Det skal skrives referat fra styremøtene. Referatet skal godkjennes på det påfølgende styremøte. Årsmøtet kan ved beslutning kreve referatene fremlagt.
 5. Styret kan fastsette godtgjørelse til styre- og gruppemedlemmer ut fra foreningens aktivitetsnivå og økonomi. Godtgjørelsen skal normalt gis i form av foreningens produkter.
 6. Styret skal ikke foreta noe som er egnet til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers eller foreningens bekostning. Styret skal ikke etterkomme en beslutning av årsmøtet hvis beslutningen strider mot lov eller foreningens vedtekter.
Forestillingen Hauken 4 på Mir. Jennys elever, 2006

§ 6 Foreningens aktiviteter

Kjernen i foreningens virksomhet skal være å:

 • utgi medlemsblad, som skal spre kunnskap om orientalsk dans, kultur og historie og gi informasjon om kurs og aktuelle begivenheter av betydning for foreningens medlemmer. Innenfor bladets formålsparagraf har redaktøren full frihet til å forme bladets meninger.
 • organisere kurs i orientalsk dans med høyt kvalifiserte instruktører i ulike stilarter og for ulike ferdighetsnivåer.
 • arrangere danseforestillinger
 • holde foreningens internettsider oppdatert
Forestillingen Hauken i 2006, Lene Dalen Foto: Siri Ydstie